تصاویر انتزاعی‎ از تاثیر فعالیت‌های بشر بر کره‌زمین
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۵۵
 
کاسپر کووالسکی، عکاس و خلبان لهستانی تصاویر انتزاعی زیبایی از تاثیر فعالیت های بشر بر کره زمین به ثبت رسانده است.
 
تصاویر انتزاعی‎ از تاثیر فعالیت‌های بشر بر کره‌زمین
تصاویر انتزاعی‎ از تاثیر فعالیت‌های بشر بر کره‌زمین
تصاویر انتزاعی‎ از تاثیر فعالیت‌های بشر بر کره‌زمین
تصاویر انتزاعی‎ از تاثیر فعالیت‌های بشر بر کره‌زمین
تصاویر انتزاعی‎ از تاثیر فعالیت‌های بشر بر کره‌زمین
تصاویر انتزاعی‎ از تاثیر فعالیت‌های بشر بر کره‌زمین
تصاویر انتزاعی‎ از تاثیر فعالیت‌های بشر بر کره‌زمین
تصاویر انتزاعی‎ از تاثیر فعالیت‌های بشر بر کره‌زمین
تصاویر انتزاعی‎ از تاثیر فعالیت‌های بشر بر کره‌زمین
تصاویر انتزاعی‎ از تاثیر فعالیت‌های بشر بر کره‌زمین
14
کد مطلب: 151613