مارال فرجاد و خواهرش مونا در کاخ جشنواره فجر / تصاویر

،مارال فرجادبا انتشار عکس زیر د ر صفحه اجتماعی اش نوشت: روز دوم جشنواره با خواهر جان در کاخ جشنواره

به نظر شما کدام یک برنده سیمرغ بهنرین فبلم جشنواره فجر می شود ؟
امکان مینا
ابد و یک روز
آخرین بار کی سحر را دیدی؟
دختر
ایستاده در غبار
 
عمومی
هنری
ورزشی
سبک زندگی